ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ11/10/2565 เวลา 14:01:21
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ01/11/2565 เวลา 11:38:19
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมติดตามความก้าวหน้าอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ03/11/2565 เวลา 08:19:41
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมระบบควบคุมภายใน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ04/11/2565 เวลา 11:11:35
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ21/10/2565 เวลา 15:16:43
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ03/11/2565 เวลา 08:28:54
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุม ITA
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ05/09/2565 เวลา 10:30:52
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ03/11/2565 เวลา 08:27:09
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุม ITA
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ11/10/2565 เวลา 14:02:23
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ09/11/2565 เวลา 08:55:23
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ย. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม คณะกรรมการ HRM
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ