ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ25/01/2566 เวลา 09:06:37
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ22/02/2566 เวลา 20:00:14
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธุ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมสถานการณ์การเงิน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 09:11:06
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ02/03/2566 เวลา 09:26:52
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 66 เวลา 12:40   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายพีรพงษ์ จันทร์พุ่ม   สำหรับแผนก งานทันตกรรม
วาระการประชุม อบรมการติดตั้งซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม DentiPlan
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ02/03/2566 เวลา 09:38:04
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม รับทีมตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ03/03/2566 เวลา 16:59:20
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 มี.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจิรา พันธุเสน   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ25/01/2566 เวลา 09:07:12
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ08/02/2566 เวลา 13:54:40
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ23/12/2565 เวลา 15:35:22
วันที่ใช้ห้อง 10 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พว.จีราพร หนูเกตุ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม พัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 09:11:38
วันที่ใช้ห้อง 10 มี.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ