ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ22/04/2567 เวลา 14:55:33
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ19/04/2567 เวลา 10:40:10
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ปิยณัฐ พรมพินิจ   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงาน GCHC ประจำปี 2567
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ30/04/2567 เวลา 08:46:28
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุชิตา แจ้งไข   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม conference นักศึกษา ENP
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ02/05/2567 เวลา 08:38:33
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ22/04/2567 เวลา 10:12:12
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ03/05/2567 เวลา 09:23:16
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวดวงพร ชูกลิ่น   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
วาระการประชุม การจัดระบบบริการร่วมกับหน่วยบริการเอกชนในจังหวัดตรัง
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ22/04/2567 เวลา 14:56:09
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ03/05/2567 เวลา 08:34:28
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม บริษัทยา ติต่อเปิดวิดีโอสอน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 08:08:49
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมงานENV
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ09/05/2567 เวลา 14:23:19
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี ใส้เพี้ย   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมผู้ประกอบการอาหาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 40 รายการ