ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ31/03/2567 เวลา 20:45:40
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม เคสหญิงไทยอายุ 23 ปีมีอาการปวดศีรษะ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ29/03/2567 เวลา 11:11:31
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปัญยพร สีตอง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมผลงานวิชาการ กลุ่มการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ28/02/2567 เวลา 16:13:36
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบ นวก. คอม ครั้งที่2
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ28/02/2567 เวลา 16:14:00
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบนักจัดการงานทั่วไป รอบ 2
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ08/03/2567 เวลา 14:36:54
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางมยุรี ลัคนาศิโรรัตน์   สำหรับแผนก งานจิตเวชและยาเสพติด
วาระการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจักการภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวช
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ08/03/2567 เวลา 10:09:57
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พว.จีราพร หนูเกตุ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ22/03/2567 เวลา 14:46:02
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมยุรี ลัคนาศิโรรัตน์   สำหรับแผนก งานจิตเวชและยาเสพติด
วาระการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจักการภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวช
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ06/03/2567 เวลา 16:28:37
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม นวก.สาธา รอบ 2
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ06/03/2567 เวลา 16:29:21
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบ นวก ทันต และแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ29/03/2567 เวลา 15:40:40
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทวัน ณ ระนอง   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม ประชุมโปรแกรมการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ