ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ27/06/2567 เวลา 12:34:57
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุกัญญา ช่วยพัทลุง   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ตรวจรับอาคารเเพทย์เเผนไทย
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ25/06/2567 เวลา 14:56:45
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ01/07/2567 เวลา 09:10:04
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ17/06/2567 เวลา 10:44:55
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 67 เวลา 07:30   ถึงวันที่   08 ส.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสุวัฒน์ รุ่งเรือง   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมโครงการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. รุ่นที่ 20
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ25/06/2567 เวลา 14:57:50
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พว.จีราพร หนูเกตุ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม พํฒนาศักยภาพIC
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ26/06/2567 เวลา 10:05:24
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) ระดับจังหวัด
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ30/04/2567 เวลา 11:29:56
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ เรื่องเล่า
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ30/04/2567 เวลา 11:31:27
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ Photo voice
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ27/06/2567 เวลา 09:39:49
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พว.พจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม นิเทศทางการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ08/07/2567 เวลา 12:57:43
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมพัฒนาการห้องผ่าตัด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 32 รายการ