ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ16/11/2566 เวลา 10:32:40
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พว.นิโลบล ไทรงาม   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม Zoom Care D+
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 09:28:07
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสมเชาว์ สว่างอารมณ์   สำหรับแผนก งานรังสีการแพทย์
วาระการประชุม เปิดศูนย์บริการ CT SCAN
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ28/11/2566 เวลา 14:49:21
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายสมเชาว์ สว่างอารมณ์   สำหรับแผนก งานรังสีการแพทย์
วาระการประชุม เปิดศูนย์บริการ CT SCAN
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ26/10/2566 เวลา 09:34:09
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ04/12/2566 เวลา 08:12:50
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ทบทวนเคสร่วมกันระหว่าง รพช. และ รพ.ตรัง
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 14:37:54
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 14:37:17
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี ใส้เพี้ย   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ รพ.คุณธรรม
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ21/11/2566 เวลา 11:34:07
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม รพ.ตรังมาประชุมแพทย์-พยาบาล รพ.ห้วยยอด
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ06/12/2566 เวลา 09:55:10
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมนิติกรจากสำนักงานสาธารณสุขตรัง
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ07/12/2566 เวลา 08:30:37
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี ใส้เพี้ย   สำหรับแผนก อโรคยาศาล
วาระการประชุม การติดตามจัดตั้วศูนย์ธรรมาภิบาล รพ.ห้วยยอด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ