ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ30/05/2567 เวลา 14:03:37
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นาย ชัพวิชญ์ นิ่มวิศิษย์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ27/05/2567 เวลา 17:43:56
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวดวงพร ชูกลิ่น   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
วาระการประชุม อบรมการตั้งค่าและกระบวนการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 11:45:15
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพนธ์ ฐิติภรณ์พันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ปิดห้องประชุม ช่างภายนอกเข้าดำเนินการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศเเบบฝั่งฝ้าที่ชำรุด
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 09:58:56
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ทีม Stroks เข้ามาตรวจเยี่ยม
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ17/05/2567 เวลา 09:08:28
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางเบญจมาศ คงชัย   สำหรับแผนก งานบริการคลอด
วาระการประชุม เยี่ยมเสริมพลังระบบบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 14:12:25
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ27/05/2567 เวลา 17:44:42
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวดวงพร ชูกลิ่น   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
วาระการประชุม อบรมการตั้งค่าและกระบวนการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ07/06/2567 เวลา 08:21:21
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวดวงพร ชูกลิ่น   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
วาระการประชุม HAIT
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ06/06/2567 เวลา 13:14:40
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพนธ์ ฐิติภรณ์พันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ปิดห้องประชุม ช่างภายนอกเข้าดำเนินการตรวจซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศเเบบฝั่งฝ้าที่ชำรุด
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ30/04/2567 เวลา 12:17:31
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิรา พันธุเสน   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบพนักงานกระทรวง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 30 รายการ