ห้องประชุมลีลาวดี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมลีลาวดี ***

ห้องประชุมวาสนา

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
21 ก.พ. 67 (09:00)
21 ก.พ. 67 (16:00)
ประชุมกลุ่มการฯอนุมัติงานพัฒนาคุณภาพ รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมเพทาย ***

ห้องประชุมไพลิน

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมไพลิน ***

ห้ององค์กรแพทย์

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้ององค์กรแพทย์ ***