ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ24/01/2567 เวลา 13:52:14
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม รพ.ตรังมาประชุมแพทย์-พยาบาล รพ.ห้วยยอด
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ02/02/2567 เวลา 09:56:00
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พว.พจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานสนับสนุนบริการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมแผนกลุ่มงานการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ31/01/2567 เวลา 11:50:06
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทย
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ31/01/2567 เวลา 14:13:52
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 67 เวลา 06:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุชิตา แจ้งไข   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 14:29:31
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.พ. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสุวัฒน์ รุ่งเรือง   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม รับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานแพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยราชมงคลนครศรีธรรมราช วิทยาเขตไส้ใหญ่
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ05/02/2567 เวลา 08:49:04
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม เคสผู้ป่วยหญิงไทย 77 ปี underlying HT มาที่ ER ด้วยเรื่อง เวียนศรีษะ chief complaing ที่พบบ่อย ความเสี่ยงเกิดจากอะไร
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ05/02/2567 เวลา 13:24:37
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ก.พ. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพนธ์ ฐิติภรณ์พันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาผลยา lnsulin จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ25/01/2567 เวลา 09:47:18
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 67 เวลา 15:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พว.ณัฐวรรณ วังสโรจน์   สำหรับแผนก งานผ่าตัดและวิสัญญี
วาระการประชุม ประชุมทีมผ่าตัด
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ31/01/2567 เวลา 14:15:43
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุชิตา แจ้งไข   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ16/01/2567 เวลา 15:47:22
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พว.จีราพร หนูเกตุ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 36 รายการ