ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ11/08/2566 เวลา 09:08:43
วันที่ใช้ห้อง 16 ส.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสุวัฒน์ รุ่งเรือง   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 19 (จำนวน 120 ชั่วโมง)
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ18/08/2566 เวลา 14:11:24
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุวิมล สนั่นชาติวณิช   สำหรับแผนก งานจิตเวชและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
รายละเอียด

ห้ององค์กรแพทย์

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 15:33:07
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตยากร กำธร   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ22/08/2566 เวลา 15:32:29
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 11:18:04
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สนธยา คงควน   สำหรับแผนก งานสนับสนุนบริการพยาบาล
วาระการประชุม ประเมินค่างานพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 13:48:32
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุวนิตย์ วงศ์ยงศิลป์   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม ประเมินค่างาน
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ03/09/2566 เวลา 20:32:33
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ28/08/2566 เวลา 15:29:24
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ22/08/2566 เวลา 15:36:20
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพย์วิมล สิงเกิด   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ09/09/2566 เวลา 17:01:13
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   11 ก.ย. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจิรา พันธุเสน   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ครั้งที่ 9/2566 ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 42 รายการ