ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ31/01/2566 เวลา 17:46:38
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ18/01/2566 เวลา 09:12:35
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมไพลิน

อนุมัติ30/01/2566 เวลา 13:10:51
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ24/01/2566 เวลา 11:42:59
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสุวนิตย์ วงศ์ยงศิลป์   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม คณะทำงานการให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward)
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 09:05:49
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.พ. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 09:08:49
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศรา จันทร์ผ่อง   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ07/02/2566 เวลา 09:00:32
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสุวนิตย์ วงศ์ยงศิลป์   สำหรับแผนก งานบริการด้านปฐมภูมิ
วาระการประชุม สสจ.ติดตามระบบบำบัดน้ำเสีย
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ18/01/2566 เวลา 09:13:08
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ08/02/2566 เวลา 08:55:08
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 66 เวลา 15:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเพ็ญรักษิณา อ่อนรู้ที่   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมค่าตอบแทน
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 11:15:42
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.พ. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จุฬาวัลย์ เสาร์แก้ว   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม กรรมการ RM
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ