ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ01/06/2566 เวลา 11:54:44
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมัลลิกา ชินนาพันธ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ติดตามความก้าวหน้า อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ 5 ชั้น
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ01/06/2566 เวลา 08:24:09
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสมศักดิ์ ชูสกุล   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
วาระการประชุม ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ09/05/2566 เวลา 10:45:05
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ จุฬาวัลย์ เสาร์แก้ว   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ11/05/2566 เวลา 08:49:00
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ06/06/2566 เวลา 08:56:27
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ จีรณา รอถ้า   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมฯ
วาระการประชุม ประชุมทำบัญชียาโรงพยาบาลห้วยยอด
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 13:12:25
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาววาสนา คีรีกิ้น   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ PCT(ทีมย่อย)
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ05/04/2566 เวลา 09:17:08
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พว.จีราพร หนูเกตุ   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม พํฒนาศักยภาพIC
รายละเอียด

ห้องประชุมเพทาย

อนุมัติ09/05/2566 เวลา 10:45:58
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ จุฬาวัลย์ เสาร์แก้ว   สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม องค์กรแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 09:37:19
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 66 เวลา 14:30   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรสมาลิน โทธรรม   สำหรับแผนก งานบริการผู้ป่วยนอก
วาระการประชุม การนัดผู้ป่วย
รายละเอียด

ห้องประชุมวาสนา

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 13:11:20
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิรา พันธุเสน   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม สอบพนักงานกระทรวง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ