รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมลีลาวดี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2

แสดง

ห้องประชุมวาสนา

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2

แสดง

ห้องประชุมเพทาย

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2

แสดง

ห้องประชุมไพลิน

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2

แสดง

ห้ององค์กรแพทย์

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ