รายละเอียดการจอง

ห้องประชุมเพทาย

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ย. 66 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 17:00
อนุมัติ

28/08/2566 เวลา 15:28:19

เลขที่ใบจอง REV66080041 วันที่เวลา 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:28
วาระการประชุม ประชุม Zoom จริยธรรมทางการพยาบาล
ประธานการประชุม หัวหน้าพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 10
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ โทรศัพท์ติดต่อ 906
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ