รายละเอียดการจอง

ห้องประชุมวาสนา

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ย. 66 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

18/09/2566 เวลา 08:57:07

เลขที่ใบจอง REV66090018 วันที่เวลา 18 กันยายน 2566 เวลา 08:57
วาระการประชุม ประชุม Zoom จริยธรรมทางการพยาบาล
ประธานการประชุม หัวหน้าพยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม 2
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานพัฒนาคุณภาพ
ผู้ขอใช้ นางพจนา วงศ์สว่างศิริ โทรศัพท์ติดต่อ 906
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ